Βότανα

Θρούμπι (Ελλάδας)

1.002.00

Θυμάρι (Ελλάδας)

0.851.70

Ιβίσκος (Αιγύπτου)

0.701.40